HISTORIA MUZEUM

   

Muzeum Regionalne w Krotoszynie powstało w 1957 roku z inicjatywy działaczy miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W gronie założycieli znajdowali się m.in. Wanda Grabska, Franciszek Junczak, Ludwik Kaczyński, Hieronim Ławniczak, Feliks Skierkowski, Zdzisław Swora i Jan Urbaniak. 
Pierwszą siedzibą muzeum (w latach 1957-1968) był drewniany dom podcieniowy z 2. poł. XVIII w. przy ul. Koźmińskiej 36, nazwany przez Hieronima Ławniczaka „Krotoszanką”. Tam 7 marca 1957 roku otwarto pierwszą wystawę krotoszyńskich pamiątek.


"Krotoszanka" (fot. archiwum)

  


Otwarcie muzeum (fot. archiwum)

W 1969 roku, staraniem Wandy Grabskiej – ówczesnej prezes Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie, zbiory przeniesiono do barokowego budynku poklasztornego oo. trynitarzy przy Małym Rynku 1, w którym muzeum funkcjonuje do dzisiaj.


Budynek poklasztorny (fot. Paweł Rudnicki)

W 1966 roku Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie nadał muzeum statut (zaktualizowany 1990 roku), na podstawie którego krotoszyńska placówka muzealna stała się jedną z kilkudziesięciu w kraju instytucji muzealnych działających pod patronatem PTTK.
W początkowym okresie swego istnienia muzeum funkcjonowało wyłącznie dzięki pracy społecznej krotoszyńskich regionalistów. Pierwszym społecznym opiekunem zbiorów był krajoznawca związany z tradycjami międzywojennego ruchu regionalnego w Krotoszynie, nauczyciel miejscowego Technikum Ceramicznego – Ludwik Kaczyński.

Biogram Ludwika Kaczyńskiego
Ludwik Kaczyński (fot. archiwum)

Biogram Hieronima Ławniczaka
Hieronim Ławniczak (fot. archiwum)

Dopiero od 1967 roku muzeum dysponowało własnym budżetem i etatem kierownika. W latach 1967-68 pełnił tę funkcję etnograf Mirosław Rybczyński.

W 1969 roku ZO PTTK w Krotoszynie powołał na stanowisko kierownika muzeum Hieronima Ławniczaka, nauczyciela miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, animatora powojennego ruchu regionalnego w Krotoszynie. Pod jego kierownictwem w latach 1969-1987 muzeum, przeniesione do nowej siedziby w budynku poklasztornym, stało się znaczącą w mieście instytucją upowszechniająca wiedzę o przeszłości i kulturze regionu. Znacząco wzrosła liczba zabytków (z ok. 260 w 1969 do ponad 2750 w 1987 roku); na piętrze budynku poklasztornego, w ośmiu salach o łącznej powierzchni ok. 270 m² powstała ekspozycja stała, ilustrująca historię miasta i kulturę ludową krotoszyńskiego regionu. Hieronim Ławniczak zainicjował też bogatą działalność kulturalną i edukacyjną (lekcje muzealne, „Czwartki Krotoszyńskie”) oraz wydawniczą („Kronika Krotoszyńska”). Powstała biblioteka muzealna (licząca w 1987 roku ponad 1600 poz.), gromadząca literaturę specjalistyczną, publikacje, archiwalia i opracowania niepublikowane związane tematycznie z szeroko pojmowaną historią i kulturą ziemi krotoszyńskiej. Hieronim Ławniczak zmarł w 1987 roku. Od 1990 roku muzeum nosi jego imię.

Od połowy 1987 roku działalnością muzeum kieruje Helena Kasperska. W latach 1996-1998 w budynku muzeum przeprowadzono gruntowny remont, przywracając jego wnętrzom pierwotny zabytkowy charakter (m.in. odsłonięto i poddano konserwacji drewniane belkowane stropy).

W listopadzie 1998 roku, dotychczasowy właściciel muzeum – Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie – przekazał zbiory Miastu i Gminie Krotoszyn.

Od 1 stycznia 1999 roku muzeum funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, na podstawie nowego statutu, nadanego mu przez Radę Miejską Krotoszyna (Uchwała nr 22/99 z dn. 30.12. 1998). 
Muzeum posiada bibliotekę regionalną (ponad 3550 poz. inwentarzowych), prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą.

Helena Kasperska

   

- Strona główna -